Maintenance

เซิฟเวอร์ไม่สามารถเล่นได้ในขณะนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณารอซักครู่


ในระหว่างนี้คุณสามารถพูดคุยกับผู้เล่นได้:
http://forum.travian.asia